Har du arvet for nylig?

Måske skulle der slet ikke have været betalt skat i det bo, som du var arving i?

SKAT har i årevis administreret reglerne for dødsbobeskatning forkert, således at mange dødsboer, som i virkeligheden var skattefritagne, har betalt dødsboskat.

På grund af en banebrydende afgørelse, der kom i 2012, har SKAT måtte ændre praksis og altså ændre retningslinjerne for, hvornår et dødsbo er skattefritaget eller ej. Praksisændringen vedrører boer efter ægtefæller, der havde fælleseje.

Hvad er dødsboskat?

Dødsboskat er noget andet end boafgifter, altså det, som tidligere hed arveafgifter. Skatten betales af bobeskatningsindkomsten. Det kan f.eks. være fortjeneste på en udlejningslejlighed eller kursgevinster. Er dødsboet skattefritaget, kommer denne skat som udgangspunkt ikke til betaling.

Dødsboer, hvor boets aktiver og nettoformue på skæringsdagen for boopgørelsen ikke overstiger en beløbsgrænse på 2.641.900 kr. (2014-niveau), er skattefritagne. Det er beløbsgrænsen reguleret til det kalenderår, hvor skæringsdagen i boopgørelsen ligger, der skal finde anvendelse.

Ægtefæller med fælleseje har hvert sit eget bo

Efter tidligere praksis lagde SKAT begge ægtefællers aktiver og passiver sammen ved vurderingen af, om boet efter den ægtefælle, som var død, var skattefritaget eller ej. Det er forkert.

Boet efter afdøde udgør jo kun halvdelen af fællesformuen, hvorfor det afgørende for boets skattepligt er, om halvdelen af nettoformuen overstiger beløbsgrænsen eller ej. Det er vigtigt at være opmærksom på, at et uskiftet bo består af to boer, nemlig førstafdødes og længstlevendes bo, så ved skifte af uskiftet bo ved længstlevendes død er fællesboet skattefritaget, såfremt den samlede formue ikke overstiger 5.283.800 kr.

Er det muligt at få den for meget betalte skat tilbage?

Der er frister for, hvor langt tilbage i tid en arving på boets vegne kan anmode om at få et bo skattemæssigt genoptaget og søge at få skatten tilbagebetalt.

Der står i Skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 7, at ansættelse af indkomst kan ændres efter anmodning fra den skattepligtige, hvis hidtidig praksis er underkendt ved dom, en afgørelse fra skatteankeforvaltningen, et skatteankenævn eller Landsskatteretten eller ved praksisændring offentliggjort at Skatteministeriet. I disse tilfælde kan genoptagelse foretages til gunst for den skattepligtige fra og med det indkomstår, der har været til prøvelse i den første sag, der resulterede i en underkendelse af praksis, eller fra og med det indkomstår, der er påbegyndt, men endnu ikke udløbet 3 år forud for underkendelse af praksis.

Sådanne skatteansættelser kaldes ekstraordinære skatteansættelser.

Indkomstår

I den afgørelse, som ligger til grund for SKATs ændrede praksis, var dødsåret for den pågældende afdøde 2009. SKAT lægger til grund, at indkomståret jf. § 27 er afdødes dødsår. Det betyder umiddelbart, at det kun er dødsboer, hvor afdøde var afgået ved døden i 2009 eller senere, som havde mulighed for at søge om skatteretlig genoptagelse, hvis betingelserne i øvrigt var opfyldt herfor.

Andre frister

Ud over de tidsmæssige afgrænsninger i § 27, stk. 1, nr. 7 skal anmodningen om genoptagelse indsendes senest 6 måneder efter, at ændringen af praksis er kommet den skattepligtige til kundskab. Hvor SKAT har udsendt en meddelelse – et såkaldt styresignal – om, at en praksis er underkendt, må den skattepligtige normalt anses for at være kommet til kundskab om det forhold, der begrunder den ekstraordinære skatteansættelse, senest i forbindelse med meddelelsens udsendelse. SKATs offentliggørelse på SKATs hjemmeside af nyt styresignal anses for udsendelse af meddelelse.

6-måneders fristen udløb i juli måned i år, og der er formentlig rigtig mange dødsboer, som ikke er blevet genoptaget, fordi de fleste mennesker ikke følger med i SKATs udsendelse af styresignaler og dermed slet ikke har været klar over, at der har foreligget denne mulighed for at få skat tilbage.

Måske nye muligheder for tilbagebetaling

Imidlertid blev der forud for fristens udløb indsendt en anmodning om skatteretlig genoptagelse, hvor arvingerne i det pågældende dødsbo har gjort en anden forståelse gældende af begrebet indkomstår i Skatteforvaltningslovens § 27 end den, som SKAT lægger grund for dødsboer.

Får boet medhold heri, må det forventes at der bliver udstedt et nyt styresignal, og dermed vil flere arvinger få mulighed for at få for meget indbetalt dødsboskat tilbage fra skat.

Jurabloggens læsere vil blive orienteret om sagens afgørelse.