Bodelingsfaftale om skævdeling opretholdt

TfA2011.324V

Kortvarigt ægteskab. M havde betalt 300.000 kr. til ejendom, mens H havde betalt 75.000 kr.

I sommeren 2005 indgik H og M ægteskab med fælleseje som formueordning. I slutningen af 2003 havde de købt en ejendom i lige sameje – det vil sige, at de ejer lige meget hver – og dette hus var de flyttet ind i og havde renoveret. M havde betalt cirka 300.000 kr. til køb og istandsættelse, mens H havde betalt 75.000 kr. I marts 2009 blev de separeret. Måneden før havde de indgået en bodelingsaftale ifølge hvilken, parterne, når ejendommen var solgt, forlods af provenuet skulle have de beløb, de hver især havde skudt ind, mens resten skulle ligedeles. Ejendommen blev i slutningen af året solgt med et provenu på 745.000 kr., der således i henhold til bodelingsaftalen skulle fordeles med 485.000 kr. til M og 260.000 kr. til H. var provenuet blevet delt ligeligt imellem dem, havde de hver modtaget 372.000 kr. H påstod, at M skulle anerkende, at bodelingsaftalen var urimelig for hende, da den blev indgået, og at hun derfor ikke var bundet af den.

H fik medhold i sin påstand ved byretten, som henviste til, at aftalen blev udfærdiget på M’s initiativ og på baggrund af hans udtalelser om forlodsudtagelse, at parterne ikke forinden aftalens indgåelse havde drøftet, hvad en bodeling efter lovgivningen ville medføre, og at H ikke havde modtaget nogen form for rådgivning, før hun skrev under, og ikke kendte sin retsstilling. Hun havde derfor ikke kunne overskue konsekvenserne af aftalen. I aftalen var endvidere forudsat et højere provenu, end det som rent faktisk fremkom.

Retten fandt på den baggrund, at aftalen, som blev indgået med henblik på partenes forestående separation, måtte anses for at have medført en ikke ubetydelig skævdeling af boet til M’s fordel og derfor var urimelig for H på tidspunktet for dens indgåelse.

Vestre Landsret frifandt M navnlig under hensyntagen til samlivets (5 ½ år) og ægteskabets korte varighed sammenholdt med baggrunden for aftalens tilblivelse og aftalens relative betydning for delingen af det samlede provenu.