Ægtefæller hæfter for hinandens skattegæld

Efter dansk ret hæfter en ægtefælle som hovedregel ikke for den anden ægtefælles gæld, uanset om ægtefællerne har fælleseje eller særeje. Men fra denne regel er der nogle få undtagelser, og en vigtig af disse er hæftelse for den andens skattegæld.

Udgangspunktet er, at man kun hæfter for sin egen gæld. En kreditor kan således normalt kun kræve sin betaling hos den, som har stiftet gælden, uanset om vedkommende er gift eller ej.

Særråden og særhæften

At en ægtefælle alene hæfter for sin egen gæld, og ikke sin ægtefælles, skal ses i sammenhæng med, at ægtefæller som hovedregel tilsvarende har råderet over sine egne aktiver og således kan indgå retshandler uden at skulle spørge sin ægtefælle først. I ægtefælleformueretten kaldes dette princip særråden og særhæften, og reglerne om særråden og særhæften gælder, uanset om ægtefællerne har fælleseje eller særeje som formueordning.

Vil kreditor sikre sig muligheden for at kunne inddrive sit tilgodehavende hos den anden ægtefælle, er han nødt til udtrykkeligt at aftale dette med den anden ægtefælle.

Når det er SKAT som er kreditor

Men sådan forholder det sig ikke nødvendigvis, når det er SKAT, som er kreditor.

Har SKAT forgæves foretaget udlæg for skyldige personlige skatter hos den skattepligtige ægtefælle, kan gælden ved udlæg inddrives hos den anden ægtefælle, som hæfter for skatten med hele sin formue. (Har den anden ægtefælle penge til gode hos SKAT (overskydende skat), kan SKAT vælge ikke at gøre udlæg men i stedet modregne skyldnerægtefællens skattegæld i den anden ægtefælles skattetilgodehavende, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldte.)

Det er helt uden betydning for ægtefællers hæftelse, om den ene eller begge ægtefæller har særeje eller ej, men til gengæld skal følgende betingelser skal være opfyldt, før SKAT kan kræve pengene hos den anden ægtefælle:

Forgæves udlæg hos skyldner

Der skal have været foretaget forgæves udlæg hos skyldnerægtefællen – hæftelsen indtræder først på det tidspunkt, hvor den manglende betalingsevne konstateres hos den skattepligtige ægtefælle. Så længe der er mulighed for, at den skattepligtige ægtefælle kan betale sin skattegæld, eventuelt ved en afdragsordning, kan SKAT ikke holde sig til den anden ægtefælle, som kun hæfter subsidiært. Den manglende betalingsevne kan også være konstateret ved, at skyldnerægtefællen er gået konkurs, i betalingsstandsning, tvangsakkord, gældssanering eller har afgivet insolvenserklæring.

Fælles bopæl

Endvidere skal parterne være gift og bo sammen på tidspunktet for det forgæves udlæg hos skyldnerægtefællen. Var samlivet ophævet ved den forgæves fogedforretning, kan SKAT ikke inddrive gælden hos den anden ægtefælle.

Det er pantefogeden, som skal godtgøre, at samlivet bestod på udlægstidspunktet. Hvis ægtefællerne havde samme folkeregisteradresse på udlægstidspunktet og også fortsatte med at have det efterfølgende, har domstolene anset det for godtgjort, at samlivet bestod, selvom ægtefællerne har påstået det modsatte.

Undertiden flytter ægtefæller fra hinanden for at undgå den fælles hæftelse, og kan det bevises, at de rent faktisk boede hver for sig på udlægstidspunktet, kan den subsidiære hæftelse ikke gøres gældende. Det har ingen betydning, at de alene er flyttet fra hinanden for at undgå hæftelsen. Det afgørende er, at de boede hver for sig på udlægstidspunktet.

Bliver ægtefællerne separerede, kan SKAT ikke gøre den subsidiære hæftelse gældende over for den anden ægtefælle, eftersom separationens virkninger forudsætter, at samlivet er ophævet.

Gift og samlevende i det indkomstår, hvor gælden opstod

Endelig skal ægtefællerne have været gift og levet sammen i det indkomstår, hvor skattegælden er opstået. Det er vigtigt at bemærke, at det ikke er et krav, at skattegælden er opstået under ægteskabet, det afgørende er, at den skyldige skat vedrører indkomst fra samme år, som parterne blev gift. Har den ene ægtefælle således solgt en udlejningsejendom med fortjeneste i februar og giftet sig i november samme år, er denne betingelse opfyldt for den subsidiære hæftelse opfyldt.

Nu er det jo de færreste, der ønsker at belaste sin ægtefælle med sin skattegæld, og derfor er det en god idé at være opmærksom på disse regler, hvis man er bekendt med at kunne komme i betalingsvanskeligheder over for SKAT.