Kære Læser,

Velkommen til denne blog med juridiske nyheder og indlæg inden for mine specialer. Bloggen vil jævnligt blive tilføjet interessante domme, nye som gamle, og små artikler om emner, der er vedrørende for manges menneskers retsstilling som privatperson. Det er mit håb, at bloggen vil udvikle sig til at blive et sted, hvor det er lærerigt og spændende at være.

Venlig hilsen
Susan Fürst

Lidt om afgift af arv

Afgift af arv hedder i dag boafgift-og tillægsboafgift. Tidligere blev denne afgift kaldt arveafgift, men da reglerne blev ændret væsentligt, valgte man at ændre navnet på afgiften, hvilket rent forståelsesmæssigt er lidt ærgerligt. Afgiften...

Ægtefæller hæfter for hinandens skattegæld

Efter dansk ret hæfter en ægtefælle som hovedregel ikke for den anden ægtefælles gæld, uanset om ægtefællerne har fælleseje eller særeje. Men fra denne regel er der nogle få undtagelser, og en vigtig af disse er hæftelse for den andens...

Har du arvet for nylig?

Måske skulle der slet ikke have været betalt skat i det bo, som du var arving i? SKAT har i årevis administreret reglerne for dødsbobeskatning forkert, således at mange dødsboer, som i virkeligheden var skattefritagne, har betalt dødsboskat. På...

Skal pensionsopsparingen ikke holdes uden for bodelingen?

En betydelig del af danskernes private opsparinger ligger i pensionsformuer, så det har selvsagt meget stor betydning, hvorledes de skal deles på et ægtefælleskifte, det vil sige ved separation og skilsmisse. I 2007 fik vi ny lovgivning om behandling af...

Bodelingsfaftale om skævdeling opretholdt

TfA2011.324V Kortvarigt ægteskab. M havde betalt 300.000 kr. til ejendom, mens H havde betalt 75.000 kr. I sommeren 2005 indgik H og M ægteskab med fælleseje som formueordning. I slutningen af 2003 havde de købt en ejendom i lige sameje - det vil sige,...

Bodelingsfaftale om skævdeling tilsidesat

TfA2012.91/2 (Højesteretsdom) Aftalen var objektivt set urimelig, H havde ikke økonomisk indsigt og havde ikke fået professionel rådgivning. M og H mødte hinanden i 1978, da H var 17 år gammel. De blev gift i 1983 og havde fælleseje som...