FORRETNINGSBETINGELSER

Nærværende forretningsbetingelser er gældende for enhver sag, som klienten anmoder Susan Fürst Advokat (herefter kaldet Advokatfirmaet) om juridisk bistand til behandlingen af. Dette gælder dog ikke, såfremt Advokatfirmaet og klienten har indgået anden skriftlig aftale, hvor nærværende forretningsbetingelser er fraveget.

Modtagelse af opdraget

Ved modtagelsen af sagen undersøger Advokatfirmaet af egen drift gennem interne procedure, om der forligger en interessekonflikt eller inhabilitet. Såfremt dette måtte vise sig at være tilfældet, bistår advokatfirmaet efter klientens anmodning med at finde en anden advokat.

Advokatfirmaet er – som alle andre advokatvirksomheder – omfattet af loven om forebyggende foranstaltninger om hvidvaskning af penge. Advokatfirmaet har derfor ved sagens oprettelse pligt til at indhente identitetsoplysninger på alle klienter. Disse identitetsoplysninger opbevares i minimum 5 år efter klientforholdets ophør.

Sagsbehandling og opdragets varighed

Advokatfirmaet er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns-og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler, der er udarbejdet af Advokatrådet.

Ophavsretten til det materiale, som Advokatfirmaet udarbejder og leverer i forbindelse med sagen, tilhører Advokatfirmaet, medmindre andet er skriftligt aftalt.

Klienten såvel som advokatfirmaet kan når som helst bringe opdraget til ophør. Advokatfirmaets opsigelse vil i givet fald ske med respekt af de Advokatetiske Regler, som bestemmer, at en advokat ikke må udtræde af en sag på en sådan måde og under sådanne omstændigheder, at klienten afskæres fra rettidigt og uden anden skadevirkning at søge anden juridisk bistand.

Såfremt et opdrag bringes til ophør før dets ordinære afslutning, vil Advokatfirmaet være berettiget til honorar og omkostningsgodtgørelse for tiden frem til, at opdraget bringes til ophør.

Dette er forudsat, at opdraget løbende medfører sagsarbejde for Advokatfirmaet. I modsat fald er Advokatfirmaet berettiget til at bringe opdraget til ophør med et rimeligt varsel, herunder med henblik på – med respekt af de gældende Advokatetiske Regler om blandt andet interessekonflikt og tavshedspligt – at tage opdrag for andre klienter.

Honorar

Advokatfirmaet tilstræber i enhver sag at udføre sagsbehandlingen for et salær, der står i rimeligt forhold til den ydede arbejdsindsats og sagens karakter. Honoraret fastsættes efter et skøn under hensyn til den medgåede tid, sagens værdi og betydning for klienten, sagens udfald, det omfang af specialistviden, som sagens behandling og løsning har krævet, samt det med sagen forbundne ansvar.

Der kan kræves forudbetaling samt udlæg for omkostninger. Sådanne beløb, der indsættes på en klientkonto i klientens navn, kan inklusiv eventuelle indvundne renter anvendes til udligning af kommende omkostninger eller fakturaer vedrørende sagen eller andre sager, som Advokatfirmaet bistår klienten med behandlingen af. Reglerne om forrentning af betroede midler finder anvendelse på deposita.

Advokatfirmaet tager forbehold for at foretage løbende à conto afregning, hvilket kan ske månedsvis eller kvartalsvis.

Betalingsbetingelser er 14 dage, hvorefter der kan beregnes morarenter i overensstemmelse med rentelovens regler.

Dækning af omkostninger

Advokatfirmaet er ikke forpligtet til at afholde udlæg på vegne klienten. Afholdte omkostninger, herunder større fotokopieringsopgaver og rejseomkostninger, debiteres klienten.

Ansvar og forsikring

Advokat Susan Fürst er omfattet af Advokatfirmaets ansvarsforsikring og garantiordning, tegnet hos HDI Gerling. Ansvarsforsikringen dækker hele verden, hvad angår virksomhed præsteret fra Advokatfirmaets kontor i Danmark.

Advokatfirmaet er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler for eventuelt tab, som rådgivningen måtte påføre klienten.

Advokatfirmaet er alene ansvarligt for over for klienten og alene for den rådgivning, der er ydet i forhold til den konkrete opgave, og kan ikke drages til ansvar, såfremt klienten måtte anvende denne rådgivning til andet formål end den konkrete opgave, som rådgivningen var rettet i mod.

Advokatfirmaets ansvar omfatter ikke ansvar for driftstab, tidstab, tab af data, goodwill eller lignende indirekte tab eller følgeskader. Advokatfirmaets ansvar for rådgivning i forbindelse med sagsbehandlingen kan ikke overstige 2.5 mio. kr. per opgave. Det samlede erstatningsbeløb, som en klient er berettiget til at modtage i anledning af krav, som klienten rejser i et kalenderår, kan ikke overstige 2.5 mio. kr. Tilsvarende beløbsbegrænsning er gældende, hvor Advokatfirmaet yder bistand til flere klienter med fælles eller sammenlignelige interesser i en sammenhængende opgave. I sådanne tilfælde anses alle klienter således for én klient.

Advokatfirmaet er ikke ansvarlig for rådgivning ydet af klientens øvrige rådgivere. Dette gælder, uanset om sådanne rådgivere er engageret med Advokatfirmaets bistand. Advokatfirmaet hæfter således ikke for eventuelle fejl begået af underleverandører, som Advokatformaet efter aftale med klienten har overladt dele af sagsbehandlingen til.

Ovennævnte ansvarsbegrænsninger finder ikke anvendelse, såfremt de er i strid med præceptiv lovgivning.

Kreditoplysninger

Advokatfirmaet er berettiget til at undersøge klientens kreditværdighed, hvilket sker ved indhentelse af oplysninger fra kreditoplysningsbureauer, herunder betalingsanmærkninger og kredit ratings.

Fortrolighed

Advokatfirmaet er underlagt fortrolighedsforpligtelse uden tidsbegrænsning i forhold til de oplysninger, som Advokatfirmaet modtager i forbindelse med en sag. Fortrolighedsforpligtelsen gælder med respekt af de regler, som pålægger Advokatfirmaet oplysningspligt i forhold til offentlige myndigheder eller andre, herunder reglerne om ”Hvidvaskning”.

Arkivering

Alle dokumenter/sagsakter i sagen opbevares af Advokatfirmaet i tre år regnet fra fakturadato, hvorefter de makuleres. Originale dokumenter udleveres senest ved sagens afslutning.

Klager, lovvalg og værneting

Klienten kan indbringe klager over Advokatfirmaets rådgivning og det beregnede salær for Advokatrådet/Advokatnævnet.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Enhver tvist om Advokatfirmaets rådgivning og sagsbehandling, herunder tvister om fortolkningen af nærværende forretningsbetingelser, er underlagt dansk ret og danske domstoles enekompetence. Eventuelle tvister kan alene indbringes ved Advokatfirmaets hjemting.

Version 1.1 gældende fra juni 2014